loader
 


Regulamin korzystania z serwisu internetowego INDEPRO Sp. z o.o.
 




I. DEFINICJE



Użyte w Regulaminie korzystania z internetowego serwisu internetowego INDEPRO Sp. z o.o. sformułowania oznaczają:
INDEPRO - oznacza INDEPRO Sp. z o.o., twórcę oraz właściciela praw do Serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
Serwis
- oznacza Serwis internetowy INDEPRO, poświęcony tematyce nieruchomości.
Zasoby
- oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności oferty nieruchomości, informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu.
Użytkownik
- oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu internetowego INDEPRO, w ramach którego INDEPRO zamieszcza oferty nieruchomości oraz informacje z zakresu tematyki nieruchomości.
 2. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu INDEPRO tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
 4. INDEPRO zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
 

III. ZOBOWIĄZANIA INDEPRO

 1. INDEPRO zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu na czas nieokreślony.
 2. INDEPRO zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, a także prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu.
 3. INDEPRO udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video.


IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA



 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. INDEPRO oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, INDEPRO nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych Zasobami serwisu. INDEPRO nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
 3. INDEPRO nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 4. INDEPRO nie odpowiada za przypadki braku dostępności Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 5. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 6. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie są w żadnym zakresie płatnymi czynnościami doradztwa w zakresie obrotu nieruchomościami lub usługami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wszelkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego Użytkownika.
 
 
VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Układ treści zawarty w Serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość Serwisu może być przez Użytkownika wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia ze strony INDEPRO.
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 


 1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazane INDEPRO pozostają własnością osoby Użytkownika, jednakże ich przesłanie jest jednoznaczne z udzieleniem INDEPRO zgody na przetwarzanie tych informacji.
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza rejestracyjnego wypełnianego przez użytkownika. W szczególności dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz celów marketingowych INDEPRO Sp z o.o. oraz podmiotów współpracujących w oparciu o stałe umowy. Jednocześnie użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest INDEPRO Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-831) przy ul. Szybkiej 13A.
 3. Użytkownik przez udostępnienie INDEPRO adresu elektronicznego, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003 roku.
 4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (administrator@indepro.pl) pocztą elektroniczną na stosowne żądanie, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 5. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Serwisu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu i wchodzi w życie z dniem publikacji. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby INDEPRO oraz pod adres e-mail (administrator@indepor.pl).
 2. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (administrator@indepro.pl) Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 21 dni od wyjaśnienia przez INDEPRO zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik poprzez udostępnienie adres poczty elektronicznej, wyraża zgodę na przesyłanie przez INDEPRO informacji, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.
 4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.